19/06/2024

Wettelijke informatie

Definities

Klant : elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van de onderhavige algemene voorwaarden. Diensten : lunchroomklavertje4.nl voorziet de Klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die in het bezit kunnen zijn van lunchroomklavertje4.nl voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website lunchroomklavertje4.nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de site:

 

De met de publicatie belaste persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de website lunchroomklavertje4.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site lunchroomklavertje4.nl worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Lunchroomklavertje4.nl kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal zich inspannen om de gebruikers op voorhand in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie. De website lunchroomklavertje4.nl wordt regelmatig door lunchroomklavertje4.nl bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website lunchroomklavertje4.nl is het verstrekken van informatie over de activiteiten van het bedrijf. lunchroomklavertje4.nl spant zich in om informatie op de lunchroomklavertje4. nl website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de lunchroomklavertje4.nl website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is onder voorbehoud van wijzigingen. Verder is de informatie op de site lunchroomklavertje4.nl niet uitputtend. Het is onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt De website lunchroomklavertje4.nl wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Prestaties en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

lunchroomklavertje4.nl en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het Internet-netwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

lunchroomklavertje4.nl is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: lunchroomklavertje4.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperkingen van de verantwoordelijkheid.

lunchroomklavertje4.nl treedt op als uitgever van de site. lunchroomklavertje4.nl is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

lunchroomklavertje4.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de lunchroomklavertje4.nl website, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, hetzij van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

lunchroomklavertje4.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de lunchroomklavertje4.nl website. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) staan ter beschikking van de gebruikers. lunchroomklavertje4.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die op deze zone is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. In voorkomend geval behoudt lunchroomklavertje4.nl zich ook het recht voor om de gebruiker verantwoordelijk te stellen voor racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Website, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: lunchroomklavertje4.nl, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt lunchroomklavertje4.nl zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens, en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer lunchroomklavertje4.nl Persoonsgegevens verwerkt, zal lunchroomklavertje4. nl alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor lunchroomklavertje4.nl deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

lunchroomklavertje4.nl kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het houden van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op lunchroomklavertje4.nl: emailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

lunchroomklavertje4.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben Gebruikers van lunchroomklavertje4.nl de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of bewaring verboden is
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie lunchroomklavertje4.nl hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra lunchroomklavertje4.nl kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt lunchroomklavertje4. nl zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wil weten hoe lunchroomklavertje4.nl zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil verzoeken of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met lunchroomklavertje4.nl op het volgende adres

 

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door lunchroomklavertje4.nl wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan lunchroomklavertje4.nl oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de Gebruikers van lunchroomklavertje4.nl een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

lunchroomklavertje4.nl zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet toereikend” wordt erkend, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Lunchroomklavertje4.nl blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

lunchroomklavertje4.nl verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant aantast, ter kennis wordt gebracht van lunchroomklavertje4.nl, zal deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Verder verzamelt lunchroomklavertje4.nl geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van lunchroomklavertje4.nl, uitsluitend om de doelstellingen van het huidige beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van lunchroomklavertje4.nl voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incidenten

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website lunchroomklavertje4.nl wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van lunchroomklavertje4.nl en haar rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper toelaten, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site lunchroomklavertje4.nl.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt lunchroomklavertje4.nl gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt lunchroomklavertje4.nlalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De lunchroomklavertje4.nl site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van lunchroomklavertje4.nl zijn opgezet. Lunchroomklavertje4.nl is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te controleren en kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

lunchroomklavertje4.nl kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt lunchroomklavertje4.nl in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn of haar browsersoftware ook zo configureren dat acceptatie of afwijzing van Cookies van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn of haar terminal wordt opgeslagen. lunchroomklavertje4.nl informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn of haar browsersoftware beschikbaar zullen zijn.

 

Indien de Gebruiker weigert de opslag van cookies in zijn terminal of browser te aanvaarden, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Website beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer lunchroomklavertje4.nl of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

 

In voorkomend geval wijst lunchroomklavertje4.nl alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Website en van de diensten die eventueel door lunchroomklavertje4.nl worden aangeboden, voortvloeiend (i) uit de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) uit de onmogelijkheid voor lunchroomklavertje4. nl om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen, als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. lunchroomklavertje4.nl kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

 

Ten slotte, door te klikken op de icoontjes gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de lunchroomklavertje4.nl Website of in haar mobiele applicatie en indien de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de lunchroomklavertje4.nl Website of mobiele applicatie, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

 

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te navigeren op de Website of de mobiele applicatie van lunchroomklavertje4.nl. De Gebruiker kan zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door lunchroomklavertje4.nl echter te allen tijde intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

lunchroomklavertje4.nl kan af en toe gebruik maken van internet-tags (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt lunchroomklavertje4. nl in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites door het gebruik van deze tags, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor lunchroomklavertje4.nl, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het Internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website lunchroomklavertje4.nl is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Tours bevoegd